Dret a l'habitatge


Compravenda d'habitatges

Tant si és vostè el venedor, com si és el comprador, ens encarreguem del total assessorament, seguiment i control en la compravenda d'immobles, perquè la mateixa es perfeccioni amb les màximes garanties d'èxit.

Construcció defectuosa d'habitatges

Assessorem i defensem al propietari-promotor en cas de lliurament d'habitatge defectuosa i / o ruïnosa, i exercitem en el seu nom les accions de depuració de responsabilitats davant la resta d'intervinents; arquitecte superior, arquitecte tècnic, contractista i subcontractistes.

Així mateix, defensem als professionals de l'obra ; arquitecte superior, arquitecte tècnic, contractista i subcontractistes, respecte de les demandes de responsabilitat per danys dirigits en contra amb motiu de les negligències comeses per aquests professionals.

Propietat horitzontal

Assessorem als copropietaris de com han d'actuar en la celebració de les juntes de copropietaris per poder defensar els seus drets i després impugnar els acords adoptats que sin contraris a la llei o al títol constitutiu.

Així mateix, assessorem als presidents i secretaris de les juntes respecte de com han de ser aquestes convocades per aconseguir que els acords adoptats en el seu si vinculin a tots els copropietaris, inclosos els dissidents.

En la nostra condició d'experts en dret processal, ens encarreguem de reclamar les quotes i derrames a aquells copropietaris que no compleixen amb les obligacions de pagament de les mateixes.

Reclamació de la propietat dels immobles i fixació dels seus límits físics

En Souto Advocats som experts en l'exercici de totes aquelles accions que tenen per objecte la recuperació de la propietat (acció reivindicatòria i acció confessòria de servitud) i el respecte dels límits de la mateixa (acció de delimitació i fitació, acció negatòria de servitud i acció de jactància, entre d'altres).

Desnonaments i oposició als mateixos

En tots els procediments per desnonament, tant si ho són d'habitatge, com de local de negoci, és preceptiva la intervenció d'advocat i procurador. Per tal motiu, li oferim els nostres serveis tant si és vostè el propietari, com si és l'arrendatari o mer tenidor de l’immoble per a defensar els seus interessos en aquest procediment.

Negociació i cancel·lació d'hipoteques

Si té problemes per pagar la hipoteca ens encarreguem de realitzar les gestions corresponents amb l'entitat bancària per aconseguir una reducció de l'import de les quotes, un ajornament dels interessos o la dació en pagament de l'immoble a canvi de la cancel·lació del total deute pendent per tots els conceptes.

Així mateix, si és l'ocupant de l'immoble i s'ha iniciat contra vostè un procediment d'execució hipotecària, l'assessorem de com enervar els efectes i / o d'aconseguir paralitzar-lo.

Nul·litat de clàusules de sòl

Les clàusules de sòl han estat declarades nul·les pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea i pel Tribunal Suprem, així doncs, tant si està pagant una hipoteca amb clàusules nul·les, com si ja va acabar de pagar-la, té dret a reclamar perquè el banc li torni l'import de les quantitats indegudament cobrades en aplicació d'aquesta clàusula.

Nul·litat de clàusules IRPH

Ens encarreguem de reclamar la devolució de les quantitats indegudament cobrades per les caixes i bancs amb motiu de l'aplicació d'aquest tipus de clàusules.

Nul·litat de clàusules abusives

Ens encarreguem d'obtenir la declaració de nul·litat de qualsevol altra clàusula que, inclosa en una condició general de contractació (lletra petita) sigui abusiva per al consumidor o usuari.