Dret de família


Demanda per separació i divorci

En el cas de ruptura del matrimoni (inclosos matrimonis del mateix sexe) o de parella de fet, tramitem tot el procediment judicial, tant si hi ha acord entre els cònjuges (exprés) com si no n'hi ha (contenciós).

Nul·litats matrimonials

Tramitem els procediments de nul·litat matrimonial canònica davant els tribunals eclesiàstics en estar habilitats a l'efecte.

Modificacions de convenis de divorci

Quan ha esdevingut una modificació substancial de les circumstàncies que es van tenir en compte en el moment en què es va dictar la sentència de divorci, cal modificar el conveni de divorci per adaptar-lo a la nova realitat. Aquestes modificacions es poden efectuar de mutu acord entre els excònjuges si hi ha acord, i si no n'hi ha s'ha de tramitar mitjançant el procediment contenciós. Ens encarreguem de tramitar aquestes modificacions en un o altre cas.

Tramitació de testaments

L'assessorem al respecte de quina és la millor manera d'ordenar la successió hereditària dels seus béns, drets i obligacions i ens encarreguem de preparar la cita davant de notari per atorgar testament.

Acceptació d'herències

Si ha d'acceptar l'herència d'un parent o persona propera, ens encarreguem de tots els tràmits necessaris per a això, des de la preparació i atorgament de l'escriptura d'acceptació d'herència, el càlcul, la presentació i el pagament dels impostos corresponents, fins al resta de tràmits davant entitats bancàries i registres de la propietat.

Reclamació de pensions d'aliments a favor dels fills

Si l'obligat al pagament de la pensió d'aliments dels fills no compleix les seves obligacions, interposem les accions civils executives corresponents perquè s'acordi l'embargament dels béns del deutor. A més, en els casos de deutors rebels i contumaços que es col·loquen en situació d'insolvència "voluntària", ens encarreguem de presentar denúncia penal per delicte d'abandonament de família, de manera que els morosos es veuen obligats a pagar l'import degut per eludir la presó.

Reclamació de pensions compensatòries a favor del cònjuge

Les pensions compensatòries a favor del cònjuge gaudeixen de la mateixa protecció civil i penal que les pensions d'aliments a favor dels fills, motiu pel qual, davant el seu impagament, es poden iniciar accions civils executives tendents a aconseguir l'embargament dels béns del deutor, o accions penals per delicte d'abandonament de família.

Reclamació de pensions indemnitzatòries

També les pensions indemnitzatòries a favor dels cònjuges gaudeixen de la mateixa protecció civil i penal que les dues anteriors.

Incapacitacions i tuteles

Si té a càrrec una persona gran que és incapaç per governar la seva persona i béns (Alzheimer, demència senil o qualsevol altra psicopatia invalidant) cal el nomenament d'un tutor o curador que s'encarregui de protegir-lo i administrar el seu patrimoni i interessos.

A través del procediment legalment reglat en jurisdicció voluntària, ens ocupem d’aconseguir la protecció adequada per aquestes persones.