Dret mercantil


Constitució de societats civils i mercantils

Sigui quin sigui el tipus de professió o negoci que vulgui obrir, ens encarreguem d'assessorar i oferir-li la constitució de la societat que millor s'adapti al mateix, a més, li portem al dia la societat en el compliment no només de la legislació mercantil, sinó també en la tributària i laboral.

Assessorament a administradors i consells d'administració

Són moltes les obligacions que recauen sobre els administradors o membres del consell d'administració, tant en la gestió del negoci del dia a dia de la companyia, com en el compliment de les obligacions formals de tot tipus; mercantils, comptables, fiscals, laborals i administratives.

En Souto Advocats ens encarreguem d'assessorar i mantenir-lo al dia en tots els canvis legislatius que afectin a la seva companyia.

Impugnació d'acords d'administradors i juntes generals de socis

Si és un soci minoritari d'una companyia i no està d'acord amb les decisions que adopta l'òrgan d'administració o les juntes generals, perquè considera que són contràries a la finalitat social, a la llei o els estatuts socials, o es tracta d'acords impostos per la majoria a favor seu, ens encarreguem d'instar les accions judicials corresponents per evitar tot abús de poder per part dels socis majoritaris i / o administradors.

Assistència a juntes generals en nom dels socis

Oferim als nostres clients la possibilitat d'assistir en el seu nom, a les juntes generals de les companyies mercantils, a fi de poder garantir que es respecten els drets dels socis representats.

Ampliacions i reduccions de capital, inclosa operació acordió

Preparem, convoquem i assistim a les juntes generals en les que s'han d'aprovar aquest tipus d'operacions, donada la seva complexitat tècnica. Ens ocupem de tots els tràmits posteriors fins a aconseguir la seva inscripció al Registre Mercantil.

Redacció i modificació d'estatuts socials

Tant si està constituint una societat nova, com si vol efectuar canvis estatutaris en una societat ja creada, ens encarreguem de redactar els estatuts socials  o de confeccionar els canvis que ens indiqui, per adaptar-los a les necessitats de la seva societat.

Tràmits davant el Registre Mercantil

Totes les modificacions en la vida social d'una companyia mercantil han d'accedir al Registre Mercantil per ser publicitades, ens encarreguem de realitzar totes les gestions necessàries davant el Registre Mercantil fins a aconseguir l'efectiva inscripció de tots els canvis socials.

Liquidació, dissolució i concurs de creditors de societats insolvents

Si ha conclòs la finalitat social d'una societat, o simplement ha cessat en l'activitat, ens encarreguem de fer tots el tràmits per a dissoldre i liquidar la companyia, extingir la seva personalitat jurídica i tancar el full obert en el Registre Mercantil, sempre que puguin pagar-se tots els deutes socials pendents.

Per contra, quan no pot pagar-se tots els deutes socials pendents per ser el passiu (el que es deu) superior a l'actiu (els béns i drets que es detenen), ens encarreguem de sol·licitar el concurs de creditors de la companyia davant els jutjats del mercantil competents, perquè la mateixa es tanqui sense que es declari la responsabilitat davant l'òrgan d'administració en la insolvència.

Llei de la segona oportunitat per a particulars arruïnats

Els particulars que han perdut els seus negocis i / o han acabat en la ruïna econòmica poden acollir-se a aquesta legislació per extingir tots els deutes que recauen sobre ells i tornar a començar de nou. Ens encarreguem d'estudiar el seu cas i de realitzar tots els tràmits per alliberar de la infinitat de deutes que l'envolten.

Accions contra els administradors per incompliment de les seves obligacions i defensa dels administradors enfront de les accions exercitades en contra

Els administradors de les societats mercantils poden veure compromès el seu patrimoni personal en el pagament dels deutes socials de les companyies que administren si no compleixen amb certes obligacions legals.

En Souto Advocats som experts tant en defensar els administradors demandats per tal motiu, com en la presentació de demandes en reclamació de depuració de les responsabilitats que es pot exigir als administradors quan incompleixen les obligacions legals que els compromet a fer-se càrrec de les deutes socials.