Reclamació per danys


Accidents de trànsit

Si heu patit un accident de trànsit amb lesions materials (vehicles) o corporals (físiques) ens encarreguem de aconseguir-li les millors valoracions mèdiques per poder reclamar la indemnització que li correspon.

Danys per caigudes i danys patits en llocs públics i privats

Totes les administracions (estatal, autonòmica i local) estan obligades a reparar el dany causat al ciutadà pel funcionament dels serveis públics que presten, sent indiferent si el servei s'ha prestat bé o malament. Ens encarreguem de la reclamació de tots aquests danys, per caigudes en via pública, transports públics, danys mèdics per negligència en el funcionament de la sanitat pública, etc.

També ens ocupem de reclamar la reparació dels danys causats entre particulars de tot tipus, els causats per humitats, despreniments o altres entre veïns o comuners, per caigudes per mal estat del ferm i caiguda d'objectes.

Incompliment de contractes

En general, l' incompliment de les obligacions estipulades en un contracte sol causar un perjudici a la part complidora. En funció del que interessi al client, la gravetat de l'incompliment o la possibilitat, o no, d'un compliment tardà de la prestació convinguda, ens encarreguem d'exigir judicialment el compliment del contracte en els seus justos termes o la resolució del mateix, amb sol·licitud d'indemnització dels danys i perjudicis causats, tant en un com en altre cas.

Reclamació per deutes

Tant si es tracta de deutes entre particulars entre si, empreses entre si, o entre empreses i particulars, ens encarreguem de realitzar tots els tràmits per reclamar el seu import davant els jutjats i tribunals, tant si els deutes estan documentats en contractes privats, escriptures públiques, factures, lletres de canvi com a pagarés o xecs.

Reclamació per negligències mèdiques

El dany causat al pacient en virtut de negligència mèdica derivada de la contractació privada és indemnitzable, en suposar el dany un evident incompliment contractual del metge i / o de la clínica privada a què pertany.

Referent a això, ens encarreguem d'aconseguir les millors pericials mèdiques per poder reclamar l'import dels danys mèdics causats al pacient.