Dret laboral


Sancions laborals

Li defensem en el cas que l'empresa li sancioni, si no està d'acord amb això.

Acomiadaments individuals i col·lectius (ERO) dels treballadors

Tant si l'acomiadament és disciplinari (sanció) o per causes objectives ens encarreguem de la defensa dels drets dels treballadors, tant si afecta a un únic treballador com a un nombre indeterminat, a una branca d'activitat de l'empresa o tots els treballadors de la mateixa.

Demandes per assetjament (mobbing)

Cap treballador està obligat a suportar situacions vexatòries i injustes que suposin un tracte diferent i degradant respecte de la resta de treballadors de l'empresa, una marginació, aïllament i / o destrucció de la seva reputació social i / o professional o un assetjament sexual dels seus companys i / o superiors jeràrquics.

L'ordenament jurídic protegeix ara al treballador assetjat amb mesures que van des de l'extinció de la relació laboral amb dret a cobrar una indemnització derivada de la vulneració soferta i, al mateix temps, la indemnització legal màxima per cessament de la relació, fins al manteniment del lloc de treball amb dret a cobrar la indemnització derivada de la vulneració soferta i, alhora, que l'empresa es vegi obligada a implementar les mesures necessàries per cessar en la situació d'assetjament.

Si vostè està sent objecte d'assetjament li defensem davant d'aquesta situació d'abús a través de les vies exposades.

Demandes per impagament de salaris

No perdi les quantitats que li deu l'empresari deixant transcórrer el termini de només un any de prescripció per reclamar salaris o pagues endarrerides. Ens encarreguem de reclamar en termini l'import de les quantitats que l'empresari deu al treballador.

Mobilitat geogràfica

Si no considera justificat que l'empresari li traslladi a un centre de treball d'una altra població, impugnem judicialment aquesta mesura per evitar que aquesta decisió tingui efecte.

Mobilitat funcional

També ens encarreguem d'impugnar les decisions de l'empresari tendents a reduir les funcions que vostè exerceix a l'empresa, o que es reconegui la real categoria que exerceix quan realitza funcions superiors a les fixades en el contracte de treball.

Modificació de salari, jornada, horari i rendiment

Les modificacions exposades poden ser impugnades mitjançant el procediment de modificació substancial de condicions de treball, amb l'objecte d'aconseguir que el treballador les mantingui tot i que l'empresari les pretengui reduir. Ens encarreguem d'iniciar els tràmits judicials per impugnar les decisions empresarials al respecte, en la mesura que suposen una minoració o vulneració dels drets del treballador.

Vulneració de drets fonamentals del treballador (discriminació per embaràs, sexe, orientació sexual, raça i religió)

La discriminació del treballador pels motius exposats no té cabuda alguna en la relació laboral, ens encarreguem d'impugnar les decisions empresarials que vulnerin els drets fonamentals dels treballadors amb l'objecte que aquests drets siguin reposats, així com rescabalada la vulneració soferta a través de la condemna a l'empresari al pagament de la corresponent indemnització.

Reclamacions de dret i quantitat

Ens encarreguem de reclamar judicialment tots aquells altres drets del treballador (que no siguin fonamentals) que hagin estat vulnerats per l'empresari.

Accidents laborals i reclamacions per falta de mesures de seguretat

Si el treballador ha patit un accident laboral, té dret a rebre una prestació d'incapacitat temporal o permanent superior a la derivada per malaltia comuna, a ser rescabalat del dany patit amb la corresponent indemnització, al fet que s'augmenti -a càrrec de l'empresa- l'import (recàrrec) de les prestacions que ha de percebre amb motiu de la lesió soferta i així mateix, al fet que es sancioni administrativament o penalment a l'empresa amb motiu de no haver adoptat les mesures de seguretat suficients que evitessin l'accident.

En Souto Advocats ens encarreguem de reclamar a l'empresari les responsabilitats exposades.

Denúncies davant la Inspecció de Treball

Redactem i presentem davant la Inspecció de Treball les denúncies que siguin menester en el cas d'incompliment de l'empresari de les obligacions de tot tipus que suposin una vulneració dels drets del treballador.

Reclamació dels drets amb motiu de la conciliació de la vida laboral i familiar

Exigim judicialment que es respecti el dret del treballador a poder conciliar la vida laboral i familiar. També ens encarreguem de confeccionar les cartes que el treballador ha de remetre l'empresari en reclamació dels drets que permeten conciliar la vida laboral i familiar (per reducció de jornada, per exemple).